SVE

VERKSAMHET
Audiovisual Producers Finland – APFI
uppstod våren 2018, när intressebevaknings- och upphovsrättsföreningarna för producenterna inom den audiovisuella branschen, Tuotos ry, Filmproducenter rf, SATU ry och Audiovisual Finland ry, sammanslog sina funktioner under ett och samma tak.

APFI har som uppgift att bevaka finländska audiovisuella innehållsproducenters intressen, främja internationalisering, kollektivt förvalta upphovsrätter samt ordna evenemang och tävlingar för branschen.

APFI:s mål är att stödja produktionsbolagen i såväl avtals- som upphovsrättsärenden, utveckla hela branschens affärsverksamhet till större konkurrenskraft och göra finländskt innehåll mera känt på den internationella marknaden. APFI bevakar produktionsbolagens intressen, följer utvecklingen av upphovsrättsläget i Finland och utomlands och gör utredningar och tar initiativ som behövs. APFI medverkar aktivt till att förbättra av-branschens verksamhetsförutsättningar och utveckla den digitala marknaden. Som medlem i Upphovsrättens informations- och övervakningscentral deltar APFI i arbetet mot kränkningar av upphovsrätten.

APFI representerar ca 250 film- och tv-producenter som är verksamma i Finland och mer än 17 000 utländska film- och tv-producenter, när det handlar sig om upphovsrätt. APFI avtalar om användningen av verk för produktionsbolagens räkning när det behövs centraliserade avtalslösningar. APFI förhandlar om villkoren för användningen audiovisuella verken, inkasserar ersättningarna och distribuerar dem till oberoende produktionsbolagen. De ersättningsslag som APFI distribuerar är ersättning för inspelning i undervisningssyfte, ersättning för privatkopiering, ersättning för vidaresändning, ersättning för filmförevisning i undervisning, ersättning för annan offentlig förevisning av film och ersättning för nätlagring.

ORGANISATION
APFI är en ideell, icke-vinstdrivande förening. Årsmötet beslutar om dess verksamhet. Producenter av olika slags av-verk har representanter i styrelsen. Till styrelsen väljs 4-12 ordinarie medlemmar och 2-6 suppleanter. Styrelsen tillsätter arbetsgrupper enligt behov. Föreningens verksamhetsledare är Laura Kuulasmaa.

Läs om Medlemmar och styrelse här.

AGICOA
APFI är partner till AGICOA, den internationella takorganisationen för produktionsbolagens upphovsrättsorganisationer. AGICOA representerar mer än 17 000 rättighetsinnehavare världen runt och distribuerar ersättningar från 40 länder. AGICOA:s centralbyrå finns i Geneve, Schweiz. AGICOA:s årsberättelse för år 2016 kan du läsa här.

I samarbete med AGICOA distribuerar APFI ersättningar för vidaresändning, ersättning för inspelning i undervisningssyfte, och nätlagring av tv-program till produktionsbolagen. APFI representerar finländska och utländska produktionsbolag i Finland och AGICOA representerar finländska produktionsbolag utomlands.

KUNDER
Ett produktionsbolag kan bli kund hos APFI genom att ingå ett kundavtal. Det kostar ingenting att vara kund hos APFI. APFI bevakar produktionsbolagens intressen i de ärenden och den omfattning som produktionsbolagen ger APFI fullmakt till i kundavtalet. På grundval av fullmakten avtalar APFI om användningen av audiovisuella verk och betalar ersättningarna för användningen till produktionsbolagen. Internationellt samarbete gör det också möjligt att distribuera ersättningar från utlandet. Ersättning kan betalas till oberoende produktionsbolag, som står utanför televisionsbolagen. LÄS MER…

MEDLEMSTJÄNSTER
APFI erbjuder sina medlemmar hjälp i avtals- och upphovsrättsärenden samt finländsk och utländsk marknadsinformation och kontakter. Frågor om medlemsförmåner och medlemskap besvaras av Heli Vahvanen-Mölsä: heli.vahvanen-molsa@apfi.fi.

Ett produktionsbolag kan vara både medlem i och kund hos APFI. Medlemskap innebär dock inte automatiskt ett kundförhållande, utan för att få upphovsrättsersättningar måste produktionsbolaget ingå ett kundavtal med APFI.

TARIFFER FÖR NÄTLAGRINGSTJÄNSTER FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRERNA
Det blev möjligt att licensera tjänster för nätlagring av tv-program med avtalslicens 1.6.2015, när en ny bestämmelse i upphovsrättslagen trädde i kraft (UpphovsrättsL 25 l §). Övriga avtalsparter i avtalen är Kopiosto, Gramex och Teosto. Läs mer om nätlagringstarifferna här.

KONTAKTUPPGIFTER
Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Pasilankatu 2
00240 Helsingfors
Tfn 09 440 471
info(at)apfi.fi