Uusi hallitusohjelma av-tuottajien näkökulmasta

Uusi hallitusohjelma av-tuottajien näkökulmasta

Elokuva- ja tv-tuottajien näkökulmasta ilahduttaa, että luovien alojen ja kulttuurin työllisyys- ja kasvupotentiaali on tunnistettu ja pelätyt leikkaukset eivät lupausten mukaisesti näytä kohdistuvan kovalla kädellä kulttuurialaan. Luovien alojen asema on hallitusohjelmassa tunnustettu ja kulttuuripoliittinen selonteko luvattu:

  • Taiteella ja kulttuurilla on itseisarvo. Monipuolinen ja arvostettu taide- ja kulttuurielämä on sivistysvaltion tunnusmerkki. Kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten resilienssille, kokonaisturvallisuudelle sekä kansalliselle yhteenkuuluvuuden tunteelle. Kulttuurialan kasvu tukee koko yhteiskuntaa vahvistaen sen hyvinvointia, luovuutta ja kestävyyttä.
  • Luovilla aloilla sekä tapahtuma-alalla on merkittävä työllisyys- ja kasvupotentiaali. Ala on yrittäjyyteen nojaava. Kulttuuri- ja taidetapahtumat luovat ympärilleen sekä taloudellista että henkistä lisäarvoa. Suomessa on laajaa ja tasokasta osaamista taiteiden ja kulttuurin osa-alueilla. Luovien alojen osuus bruttokansantuotteesta on kuitenkin Suomessa selvästi jäljessä sekä muita Pohjoismaita että EU:n keskiarvoa.
  • Hallitus laatii kulttuuripoliittisen selonteon. Selonteon yhteydessä hallitus toteuttaa poikki hallinnollisen luovien alojen kasvustrategian.

Nämä tavoittelemamme asiat löytyvät hallitusohjelmasta:

  • AVMS-direktiivin mahdollistaman maksuvelvoitteen edistäminen: Arvioidaan tilausohjelmapalveluille asetettavan maksuvelvoitteen käyttöönoton taloudellisia vaikutuksia audiovisuaalisille markkinoille ja alan kasvumahdollisuuksille.
  • Kasvusopimus-mallin mukaista fasilitoitua dialogia elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välillä jatketaan: Hallitus rakentaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alojen välille pysyvät yhteistyön käytännöt kulttuuri- ja taidealojen elinvoimaa edistävien toimien koordinoimiseksi yhteistyössä alan toimijoiden ja edustajien kanssa.
  • Av-tuotantokannustimen vakiinnuttaminen ja potin kasvattaminen, luovien sisältöjen tunnistaminen vientituotteiksi: Edistetään suomalaisen taiteen, kulttuurin ja luovien alojen kansainvälistymistä parantamalla Creative Finlandin toimintaedellytyksiä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. Suomalaisen taiteen sekä luovien alojen yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä parannetaan ja kulttuurialan roolia maakuvatyössä vahvistetaan. Kehitetään kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkiin.

Valitettavaa on, että aineettomia oikeuksia tai IP:n merkitystä ei löydy mainittuna koko hallitusohjelmasta. Kannustimet ja kasvua edistävät tavoitteet ja toimenpiteet otetaan toivottavasti työn alle Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi myös elinkeinoministerin tontilla.

Etukäteen huolestuttaneiden Yleisradion rahoitusta koskevien leikkaussuunnitelmien osalta on positiivista, että parlamentaarinen ohjaus halutaan säästää. Osallistumme mielellämme Yle-lain uudistamista koskevaan keskusteluun.

  • Hallitus edistää reilua kilpailua mediakentällä ja digitaalisessa mainosmarkkinassa huomioiden kansainvälisten alustajättien aseman. Yleisradion rahoitus ja varojen käyttö avataan julkiseksi osakeyhtiölain puitteissa. Yleisradio näyttää avoimuudessa ja tehokkaassa rahankäytössä esimerkkiä. Yleisradion riippumattomuutta ja toimituksellista puolueettomuutta vahvistetaan. Ylen tehtävistä, rahoituksesta ja yhtiön valvonnan riippumattomuuden kehittämisestä linjataan parlamentaarisesti. Hallitus perustaa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Yleisradion rahoitusta, suhdetta kaupalliseen mediaan ja Yle-lain muutostarpeita sekä tarkkarajaistamaan Ylen tehtäviä. Parlamentaarisen työryhmän on annettava raporttinsa kevätistuntokauden 2024 loppuun mennessä.

Ikävänä uutisena koronan kurittamalle elokuvakentälle tulee alimman veroluokan poistuminen eli myös kulttuuritapahtumien kuten elokuvateatterilippujen arvonlisäveron nouseminen 14 prosenttiin. Pääsylippujen alv:n nosto kohdistuu erityisesti niihin, jotka kärsivät korona-ajan perusteettomista yleisörajoituksista ja joiden menetyksiä ei täysimääräisesti korvattu.

Huolta herättää edelleen myös OKM:n hallinnonalaan kohdistuvat vähintään 50 miljoonan euron suunnitellut valtionavustusleikkaukset. Näitä varoja käytetään myös luovien alojen kasvua ja ulkomaisia investointeja tuovaan vienninedistämistoimintaan, joten toivottavasti leikkauksien kohdentamista arvioidaan tarkasti tulevissa budjettiriihissä ja huolehditaan, etteivät ne vaaranna hallitusohjelman muita kulttuuriin ja kasvuun liittyviä tavoitteita. 

Koko alan osalta ja myös työvoiman saatavuuden kannalta on positiivista, että hallitus lupaa ratkaista kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta ja erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan. Työvoimapulastakin kärsineellä av-alalla, jossa työ on pääsääntöisesti projektiluontoista, voivat työperäisen maahanmuuton tiukennukset esimerkiksi oleskelulupiin liittyen olla kuitenkin ongelmallisia.

Yksittäisenä huomiona voi nostaa työlainsäädäntöön liittyvän kirjauksen. Nyt STM:n yleissitovuuslautakunnan sinänsä isossa kuvassa positiivinen, mutta yllättäen ja takautuvasti viime viikolla tullut päätös Elokuva- ja tv-alan työehtosopimuksen yleissitovuudesta on mm. ajoituksessaan ollut haastava järjestäytymättömille työnantajille. Tällä hetkellä paikallinen sopiminen on mahdollista vain Paltan jäsenille. Hallitus esittää, että työlainsäädännöstä poistetaan järjestäytymättömiä, yleissitovaa TES:iä noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot.

APFI ja jäsenyrityksemme pyrkivät rakentavaan dialogiin ja yhteistyöhön uudenkin hallituksen kanssa ja edistämme omalta osaltamme edistämään kirjattujen kasvutavoitteiden toteutumista. Toivomme hallituksen ryhtyvän hyvistä sanoista tekoihin niin, etteivät leikkaukset käytännössä romuta hyviä tavoitteita.