Vastuullisuus on elokuva- ja tv-alan menestyksen edellytys

Vastuullisuus on elokuva- ja tv-alan menestyksen edellytys

Artikkeli (HS 24.3.) televisio- ja elokuvatuotantoyhtiö Yellow Film & TV:n työkulttuurin epäkohdista on herättänyt laajaa keskustelua. Vaikka esille nousseet tapaukset koskevat yhtä yhtiötä, tapahtumien saama huomio on omiaan vaikuttamaan koko suomalaisen audiovisuaalisen alan maineeseen.

Puuttumatta yksittäisiin tapauksiin on selvää, että av-alalla on peiliin katsomisen paikka. Vaikka alalla on jo tehty työtä kaikkia työntekijöitä kunnioittavan työkulttuurin edistämiseksi, lisätoimille on selvästi tarvetta. Kyse ei ole ainoastaan yksittäisten yritysten tai tuotantojen toimintakulttuurista, vaan koko av-alan edellytyksistä.

Av-tuotanto on luova ala, jonka menestys riippuu siitä, miten hyvin se voi houkutella tekijöikseen lahjakkaita ja osaavia ihmisiä. Alan yritysten taloudelliset toimintaedellytykset puolestaan edellyttävät luottamukseen perustuvia suhteita tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden sekä alalle julkista tukea myöntävien tahojen kanssa. Viime kädessä elokuva- ja tv-tuotanto on riippuvainen suomalaisista katsojista ja heidän luottamuksestaan.

Kaikki tämä edellyttää sitä, että suomalaista av-alaa ja sen toiminnan ammattimaisuutta arvostetaan. Se on mahdollista vain, jos jokainen tuotannoissa työskentelevä ammattilainen voi tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä yhteisössä, jossa hänen panostaan kunnioitetaan.

Suomalaisten av-tuotantoyhtiöiden yhteistyöjärjestön Audiovisual Producers Finlandin eli APFI:n tehtävänä on kehittää alan toimintakulttuuria, vastuullisuutta ja liiketoiminnan edellytyksiä. Järjestöön kuuluu 122 jäsenyritystä, mukaan lukien kaikki alan suurimmat tuotantoyhtiöt.

APFI korostaa toiminnassaan vastuullisuuden kaikkia osa-alueita, ympäristö-, sosiaalista ja taloudellista vastuuta. Erityisen tärkeää on ymmärtää, ettei vastuullisuus ole ristiriidassa kannattavan liiketoiminnan kanssa, vaan pikemminkin päinvastoin.

Alalla aloitettiin vuonna 2018 käynnistyneen #metoo-liikkeen myötä työ epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ehkäisemiseksi ja ryhdyttiin ratkaisemaan erityisesti johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä ongelmia. APFI käynnisti syksyllä 2023 Avaus-vastuullisuushankkeen, jonka osana av-alalla suoritetaan Työterveyslaitoksen toteuttama työhyvinvointitutkimus, järjestetään esihenkilötyöhön, työhyvinvointiin ja häirinnän ehkäisyyn liittyviä koulutuksia sekä tuotetaan aiheeseen liittyviä oppaita ensi vuonna avattavalle vastuullisuusverkkosivustolle.

Monet tuotantoyhtiöt ovat myös ryhtyneet oma-aloitteisesti toteuttamaan tuotantojen aikana kyselyitä henkilöstölleen ja kehittäneet prosesseja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Myös kaikki tilaajien ja alihankkijoiden kanssa tehtävät tuotantosopimukset sisältävät nykyisin eettiset periaatteet.

Av-tuotanto on muiden luovien alojen tavoin projektiluontoinen ala, jossa hankkeet ja työllistyminen perustuvat pitkälti freelance-työsuhteisiin. Ikävä kyllä tämä vaikeuttaa työnantajien mahdollisuutta seurata työntekijöiden hyvinvointia ja palautumista heidän siirtyessään projektista toiseen.

Intohimoon ja luovuuteen pohjaavalla alalla johtavassa asemassa olevien ihmisten käsitys siitä, mitä työntekijöiltä voi vaatia, saattaa hämärtyä, eivätkä he aina havaitse oman toimintansa virheitä. Samalla työn kausiluonteisuus nostaa yksittäisen työntekijän kynnystä tuoda esille havaitsemiaan epäkohtia. Huonoimmissa tapauksissa seurauksena on vaikenemisen kulttuuria ja pelon ilmapiiriä.

APFI on avannut vuonna 2022 ilmoituskanavan, jonka tarkoituksena on madaltaa työntekijöiden kynnystä ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä ja rikkoa vaikenemisen kulttuuri. Myös yhteistyö tilaajien kanssa on tärkeää. APFI on esimerkiksi muistuttanut alan toimijoita tilaajaorganisaatioiden whistleblower-kanavista, joihin voi tehdä ilmoituksia myös anonyymisti.

Suomalaisen elokuva- ja tv-tuotannon taloudellinen tilanne on juuri nyt vaikea tilaajien vähentäessä tilattujen tuotantojen määrää ja kiristäessä budjettejaan. Voidakseen menestyä av-alan täytyy osoittaa välittävänsä aidosti kaikkien alan ammattilaisten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista sekä hyvinä että huonoina aikoina. Se on myös suomalaisen elokuva- ja tv-yleisön etu.

 

Laura Kuulasmaa
Toiminnanjohtaja, Audiovisual Producers Finland – APFI ry

Roope Lehtinen
Hallituksen puheenjohtaja, Audiovisual Producers Finland – APFI ry