Av-tuotantokannustimen väliarviointi valmistunut

Kuva: Angel Films. (Elokuva: Ikitie, tuotanto: MRP Matila Röhr Productions Oy.)

AV-tuotantokannustimella ratkaiseva merkitys alan kansainvälistymiselle

Business Finland on teettänyt väliarvioinnin vuoden 2017 alussa lanseeratusta audiovisuaalisen alan tuotantokannustimesta. Väliarvioinnin tavoitteena oli selvittää AV-tuotantokannustimen vaikuttavuushyötyjä Suomelle, työllisyysvaikutuksia, alueellisia vaikutuksia sekä muita vaikutuksia ja laatia kehittämissuosituksia tulevaisuutta varten. Väliarviointiraportin voit lukea tästä.

Arviointi perustuu lähinnä laadulliseen arviointiin vuoden 2017 rahoituspäätöksistä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 9,5 miljoonaa euroa 26 tuotantoyhtiöille. Pääosin ulkomaisella rahoituksella toteutettavia tuotantoja oli neljä; päätuottajien kotimaat olivat Japani, Kiina, Ranska ja Ruotsi. Suoraan ulkomaisille päätuotantoyhtiöille tehtyjä rahoituspäätöksiä oli kaksi, muut 22 päätöstä olivat joko kotimaiselle pää- tai vähemmistötuottajalle.

Mikä AV-tuotantokannustin on

Business Finlandin AV-tuotantokannustimen vuosibudjetti on 10 miljoonaa euroa. AV-tuotantokannustin on 25 % maksuhyvitys Suomessa toteutuneista tuotantoon liittyvistä kustannuksista. Sitä voivat hakea kotimaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt pitkään elokuvaan, dokumenttielokuvaan, käsikirjoitettuun sarjamuotoiseen fiktioon ja animaatiotuotantoon, joka täyttää valtioneuvoston asetuksen kulttuurituotteesta (Vna 1547/2016). 

Kullekin tuotantotyypille on vähimmäisvaatimukset kokonaistuotantobudjetin ja Suomessa syntyvien kustannusten projektinaikaisilta kuluilta. Muita vähimmäisvaatimuksia olivat kansainvälinen levityssopimus ja tuotannon kokonaisrahoituksen toteutuminen. Ulkomaisilta hakijoilta edellytettiin joko yhteistyösopimusta suomalaisen osatuottajan tai tuotantokoordinaattoriyrityksen kanssa. 

Tavoitteena alan kasvu ja kehittyminen

AV-tuotantokannustimen tavoitteina on audiovisuaalisen alan liiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen sekä osaamisen kehittyminen. AV-tuotantokannustimella pyritään edistämään ulkomaisten ja kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen sijoittumista Suomeen ja sitä kautta vahvistamaan audiovisuaalista toimialaa sekä muuta elinkeinotoimintaa alueilla, joilla tuotantoja toteutetaan.

Suomalaisyritykset mukaan kansainvälisiin tuotantoihin

Tutkimuksen mukaan kansainväliset markkinat ovat olleet AV-alan pullonkaula. Markkinoille pääsyn esteinä ovat olleet muun muassa resurssien, verkostojen ja strategisen liiketoimintaosaamisen puute. Tämän hetkistä tilannetta pidetään kuitenkin myönteisenä. Positiivinen käänne on tapahtunut osittain kansainvälisen kysynnän lisääntymisenä digitaalisten jakelukanavien kehittymisen ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä.

AV-tuotantokannustin on kasvattanut erityisesti sarjamuotoisen käsikirjoitetun fiktion (tv-sarjat) resursseja.  AV-tuotantokannustimella on ratkaiseva merkitys sille, että suomalainen yritys pääsee mukaan kansainvälisiin tuotantoihin. AV-tuotantokannustin on houkutellut kansainvälisiä levitysyhtiöitä investoimaan suomalaisiin tuotantoihin ja lisännyt kotimaisen yksityisen rahoitussektorin kiinnostusta tuotantojen rahoittamiseen.

AV-tuotantokannustimen suurin hyöty on ollut työllistävä vaikutus. Alalle on tullut jopa työvoimapulaa. AV-tuotantokannustimen avulla on saatu nostettua tuotantobudjetteja. Kuvauspäivien määrä, tekniset valmiudet ja jälkituotantopäivät ovat lisääntyneet. Tämä parantaa oleellisesti tuotantojen laatua vastaamaan kansainvälistä tasoa. Suomalaiset tuotantoyhtiöt ovat voineet kasvattaa IP-oikeuksiaan AV-tuotantokannustimen ansiosta. Esimerkiksi esitysoikeuksien määrän lisääntyminen näkyy tuotantoyhtiön myyntituloissa tulevina vuosina.

Budjetin pienuus on haaste

Tällä hetkellä keskeisenä haasteena on AV-tuotantokannustimen vuosittaisen budjetin pienuus (10 miljoonaa euroa). Suomen kannustinjärjestelmän budjetti on pieni esimerkiksi verrattuna Islantiin, jossa ei ole ylärajaa tai Kreikkaan, jossa summa on 75 miljoonaa euroa. Suomen budjetti on pääosin allokoitu vuoden puolivälissä. Kansainvälisten esimerkkien ja AV-tuotantokannustimeen kohdentuvan kysynnän perusteella kannustimen määrä voisi olla nykyiseen verrattuna esimerkiksi kaksinkertainen. Budjetin pienuus aiheuttaa epävarmuutta erityisesti suurten kansainvälisten tuotantojen houkuttelussa Suomeen.

AV-tuotantokannustimen markkinointia on uudistettava yhteistyössä Visit Finlandin, Invest in Finlandin ja Team Finlandin kanssa. Kansainvälisiä suhteita ja verkostoja tulee rakentaa pitkäjänteisesti yhdessä av-alan toimijoiden kanssa.

Yhteenveto

AV-tuotantokannustimen kansantaloudellista merkitystä voidaan tarkemmin arvioida vasta ensimmäisen ohjelmakauden 2017-2019 jälkeen, mutta jo väliarvioinnin perusteella on ilmeistä, että kannustinjärjestelmän vaikutukset, myös alueelliset ja välilliset vaikutukset ovat merkittäviä. Tuotannot ovat työllistäneet huomattavasti myös muita aloja kuten esimerkiksi majoitus-, ravitsemis- ja logistiikka-aloja niillä alueilla, joissa on tehty tuotantoja.  Matkailuvaikutuksia odotetaan syntyvän erityisesti kansainvälisten tuotantojen myötä. AV-tuotantokannustin on investointi, joka tuottaa verotuloja esimerkiksi työllistävän vaikutuksen, aineettomien oikeuksien hyödyntämisen ja tulevien positiivisten matkailuvaikutusten kautta.

Merja Salonen
tuotepäällikkö, Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin