Tietoa lomauttamisesta, TyEL-maksuista ja sopimusmuutoksista

Hyvä APFI:n jäsen, 

ohessa ajankohtaista tietoa liittyen lomauttamiseen, TyEl-maksujen lykkäämiseen ja sopimusmuutoksiin. 

LOMAUTTAMINEN

Hallitus on esittänyt eduskunnalle väliaikaisia muutoksia työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin. Muutosten on määrä tulla voimaan huomenna 1.4.2020. Säännösten sisältö on pääpiirteissään seuraava:

Työnantajan on annettava yt-neuvotteluesitys vähintään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista (YTL 45 §).  Lomauttamista koskeva neuvotteluvelvoite on täytetty, kun neuvotteluja on käyty 5 päivän ajanjaksona, jollei neuvotteluissa sovita toisin (YTL 51 §).

Työntekijälle on annettava lomautusilmoitus viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista (TSL 4 §). 

Työnantaja ja työntekijä saavat TSL 4 §:ssä säädetyn estämättä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta. Lomautussäännökset koskevat myös määräaikaisia työntekijöitä (TSL 3 §).

Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on sovittu laista poikkeavasti, työnantajan tulee noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä. Tällöin on suositeltavaa olla yhteydessä omaan työnantajaliittoon.

Jo voimassa olevassa YTL 60 §:ssä on lisäksi säädetty nopeutettu lomautusprosessi yrityksille, joissa täyttyy lainkohdan mukainen poikkeustilanne. Kyse on nk. force majeure -pykälästä.

 

TYEL-MAKSUN LYKKÄÄMINEN

Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet TyEL-maksun lykkäystä kolmella kuukaudella. EK:n mukaan työnantaja voi saada enintään kolme kuukautta ylimääräistä maksuaikaa vakuutusmaksuille, jotka perustuvat helmi-toukokuussa maksettuihin palkkoihin. Maksun lykkäämistä haetaan omasta eläkeyhtiöstä. Lykkäämisajalta peritään myöhemmin 2 %:n korko.

 

SOPIMUSMUUTOKSET

Jos tuotannon keskeytymisen/siirron vaikutuksista ja seurauksista sovitaan tv-kanavan tai muun sopimuskumppanin kanssa, tulee yhteisymmärrys dokumentoida sähköpostikirjeenvaihdossa tai muulla tavalla, mikäli muodollista sopimusasiakirjaa ei tehdä.

Lisätiedot: APFI:n toiminnanjohtaja Teemu Kalliala. Yhteystiedot täällä