Kunder

Ett produktionsbolag kan bli kund hos APFI genom att ingå ett kundavtal. Det kostar ingenting att vara kund hos APFI. APFI bevakar produktionsbolagens intressen i de ärenden och den omfattning som produktionsbolagen ger APFI fullmakt till i kundavtalet. På grundval av fullmakten avtalar APFI om användningen av audiovisuella verk och betalar ersättningarna för användningen till produktionsbolagen. Internationellt samarbete gör det också möjligt att distribuera ersättningar från utlandet. Ersättning kan betalas till oberoende produktionsbolag, som står utanför televisionsbolagen.

Så här blir du kund hos oss:
1. Ingå ett kundavtal
2. Fyll i blanketten ”Uppgifter om produktionsbolaget
3. Registrera verken
4. Sänd avtalsexemplaren (2 ex.) undertecknade i original till APFI per post.

Ersättningar
APFI betalar av-produktionsbolagen ersättningar för användningen av film och andra audiovisuella verk i undervisningen, för vidaresändning och nätlagring av tv-program och produktionsbolagens andel av privatkopieringsersättning. Bortsett från vidaresändning grundar ersättningarna sig på APFIs distributionsreglemente.

APFI ingår ett avtal om inspelning i undervisningssyfte med Utbildningsstyrelsen, som betalar ersättningen ur statens budget för läroinrättningarnas räkning. Privatkopieringsersättning betalas också ur statens budget. Ersättningarna för inspelning i undervisningssyfte och ersättning för privat kopiering betalas utgående från uppgifterna om tv-visningar under året innan senast i slutet av september. Ersättningarna för tillstånd att använda filmer betalas utgående från de uppgifter om användning som läroinrättningar och andra icke-kommersiella aktörer lämnar in med 1-3 års mellanrum. APFI avtalar med operatörerna om nätlagring. Ersättningarna betalas en gång om året på basis av antalet lagringar av tv-visningar.

Ersättningen för vidaresändning bestäms enligt programmets längd och tittarandel. Ersättningarna redovisas i samarbete med den internationella producentorganisationen AGICOA 1-2 gånger om året.

APFI eftersträvar att betala alla ersättningar till rättsinnehavarna. För att identifiera och nå rättsinnehavarna söker vi information i bl.a. företags- och organisationsdatasystemet och andra öppna databaser.

Kundernas möjlighet att klaga

APFI utvecklar ständigt sin verksamhet och sin verksamhetsmodell. I sin verksamhet följer APFI gällande lagstiftning, såsom lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

APFI besvarar frågor och eventuella klagomål från sina medlemmar, rättsinnehavare som den representerar och övriga organisationer för kollektiv förvaltning så snabbt som möjligt Om det är fråga om ett klagomål, behandlar APFI klagomålet så snabbt som möjligt och ger ett motiverat, skriftligt svar på det.

APFIs verksamhet övervakas av Patent- och registerstyrelsen. En person som anser att APFIs verksamhet kränker hens rättigheter eller berättigade intressen får rikta en begäran om åtgärder till Patent- och registerstyrelsen.

Eventuella tvister mellan APFI och rättsinnehavaren eller användaren ska främst lösas genom förhandlingar. Om det är fråga om ett ärende som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och man inte når en överenskommelse genom förhandlingar, bestäms forumet enligt lagens 67 §.