APFI:n rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1        Rekisterinpitäjä

Audiovisual Producers Finland – APFI ry (jäljempänä myös ”APFI”)
Y-tunnus: 1490962-9
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Puhelin: 09-440 471

2        Rekisteriasioita hoitava henkilö

Janne Lilleberg, talous- ja hallintopäällikkö
Puhelin: +358 (0) 40 7328 042
Sähköposti: janne.lilleberg@apfi.fi  

3        Rekisterin nimi

Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri (”asiakasrekisteri”)

4        Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on APFI:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen tai APFI:n ja sen sidosryhmään kuuluvan tahon yhteistyön hallinta, hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, tarjonnan kohdistaminen, analysointi, palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen sekä markkinatutkimus ja muut tilastolliset tarkoitukset. Tietoja kerätään myös tiedotusta, laskutusta ja korvausten maksamista varten sekä rekisteröityjen teosten yksilöintiä ja tunnistamista varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.

5        Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja asiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja:

  • nimi
  • työnantaja
  • ammatti tai arvo
  • osoitetiedot
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tilitiedot
  • APFI:lle rekisteröityjen teosten tekijöiden nimiä teoksen tunnistamista varten
  • yhteisöasiakkailta yhteisön yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutostietoja.

6        Säännönmukaiset tietolähteet

APFI kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään tai heidän työnantajaltaan, sekä internetin avoimista tietokannoista.

APFI voi kerätä rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja myös muista lähteistä.

7        Tietojen luovuttaminen ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön asettamia vaatimuksia.

8        Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty. Ainoastaan yksilöidyillä APFI:n nimeämillä henkilöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen.

9        Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna henkilörekisterin yhteyshenkilölle.

APFI oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilörekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.